Ulga za krew

Podatnicy, którzy w ciągu danego roku podatkowego chociaż raz honorowo oddali swoją krew mogą skorzystać w składanym przez nich rocznym zeznaniu podatkowym z tzw. ulgi na krew. Tego rodzaju darowizna na cele krwiodawstwa w polskim prawie podatkowym funkcjonuje już od czterech lat.

Ulga za krew to tak naprawdę darowizna, której limity kwotowe rozpatrywane są podobnie jak w przypadku darowizn na rzecz pożytku publicznego oraz darowizn na cele kultu religijnego. Łączny limit wyżej wymienionych darowizn nie może przekroczyć 6%  wartości dochodu podatnika w ciągu roku podatkowego.

Ulga za krew przysługuje każdej osobie noszącej tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”, która oddała bezpłatnie krew oraz została zarejestrowana w placówce organizacyjnej publicznej służby krwi. Wysokość tej ulgi zależy od ilości oddanej krwi, osocza bądź innych jej składników. Kobiety w ciągu roku mogą oddać maksymalnie 1,8 l krwi, natomiast mężczyźni – 2,71 l osocza natomiast można oddać aż 25 l.

Według polskiego prawa cywilnego, na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1582) oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych krew nie jest podmiotem, lecz można uzyskać za nią należny ekwiwalent  w wysokości 130 zł za jeden litr pobranej krwi oraz 170 zł za litr osocza. Niestety w praktyce dla celów ulgi nie należy stosować ekwiwalentu za osocze lub szczególnie rzadkie grupy krwi, a jedynie podstawowy ekwiwalent (1 l = 130 zł).

Aby podatnik mógł odliczyć sobie maksymalną ulgę od krwi, musi posiadać dochód nie niższy niż 60 017 zł w przypadku mężczyzny i 58 067 zł w przypadku kobiety. W innym wypadku wysokość ulgi przekroczy zakładany limit 6% dochodu.

Należy pamiętać, iż płatność ze strony jednostki krwiodawstwa (wyłączając otrzymane nieodpłatne czekolady) przekreśla skorzystanie z prawa do ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym. Darowizna krwi musi być wykonana zgodnie z ustawą dotyczącą publicznej służby krwi i nie można przekazać jej bezpośrednio danej osobie (bez pośrednictwa publicznej służby krwi).

Od tego roku podatkowego (za 2012 r. składanego w 2013 r.) nie trzeba posiadać oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczy jedno zaświadczenie jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie honorowego pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi bądź jej składników przez danego krwiodawcę.

oddawanie krwi

Ulgę za krew ujmujemy w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/0, w którym wykazuje się dane obdarowanego oraz kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi. Wypełnić należy również odpowiednie rubryki w formularzach PIT-37, PIT- 36 i PIT-28.

Powiązane wpisy