Ulga na dzieci

Jeszcze w 2013 r. ulga prorodzinna będzie możliwa do uzyskania na obowiązujących jak dotychczas zasadach. W kolejnym roku rozliczeniowym będzie trzeba kontrolować zmiany dotyczące tej ulgi, ponieważ ustawa jej dotycząca ma ulec korekcie.

Z ulgi na dzieci może skorzystać taki podatnik, który wykaże w swoim zeznaniu za rok 2012, że na każde jego dziecko przypada rocznie maksymalna kwota 1 112,04 zł (miesięcznie- 92,67 zł, a dziennie- 3,09 zł). Koszty te odlicza się od podatku, co czyni ulgę rodzinną jedną z najistotniejszych ulg podatkowych. Wysokość kwoty odliczenia zależy od liczby posiadanych dzieci, zatem wartość ulgi nie ma górnej granicy. Tyle razy możemy odliczać tę kwotę, ile posiadamy w domu dzieci.

ulga na dzieci

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi prorodzinnej musi wykonywać władzę rodzicielską lub pełnić funkcję opiekuna prawnego dziecka bądź też sprawować opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Utratę uprawnień do tego rodzaju ulgi wykaże orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (nie samo ograniczenie władzy). W przypadku rozwodu oraz separacji prawnej ulga na dzieci przysługuje za każdy miesiąc wykonywania przez podatników władzy rodzicielskiej.

Łączne dochody rodziców lub opiekunów dziecka pozostających w związku małżeńskim nie mogą przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty 112 000 zł (także podatnika samotnie wychowującego dziecko). Natomiast limit rocznego dochodu podatnika niebędącego w związku małżeńskim wynosi 56 000 zł.

Ulgę na dzieci otrzymuje się w związku z wychowywaniem dzieci małoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeżeli zawarły one małżeństwo, nie mając 18 lat, to ich małoletność kończy się wraz z podpisaniem aktu małżeństwa.

Ulga prorodzinna przysługuje także w związku z wychowanie pełnoletnich już dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną oraz które uczą się w szkołach, lecz nie ukończyły jeszcze 25 roku życia. Nauka tych dzieci oceniania jest w perspektywie miesiąca, nie zaś roku.

Ponadto należy pamiętać, iż maksymalne roczne dochody naszego dziecka nie mogą przekroczyć 3 089 zł.

Aby skorzystać z ulgi na dzieci, należy wypełnić załącznik PIT-0, a także odpowiednią deklarację podatkową (PIT-37, PIT-36). Ulgę odlicza się od podatku, nie zaś od dochodu.

W zeznaniu podatkowym wpisuje się liczbę dzieci oraz ich numery pesel, jeśli nie posiadają one tych numerów – podaje się ich imiona, nazwiska i daty urodzenia. Do swojego zeznania podatnik nie musi dołączać żadnych dokumentów (np. odpisów aktu urodzenia czy zaświadczeń o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły). W deklaracji wpisujemy tylko ilość dzieci, a dokumenty przekazujemy tylko na żądanie organu kontrolującego.

 

Powiązane wpisy